میزان درآمدفقط ماهیانه 400 نفر در بازاریابی شبکه ای


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!درآمد ماهیانه خود را با درآمد اینها مقایسه کنید

این مطالب از سایتی عنوان میشود که خود وزارت بازرگانی تائید کرده

جدولی که در زیر مشاهده می کنید، نام 400 فرد پردرآمد در بازاریابی شبکه ای می باشد. این رده بندی بر اساس میزان درآمد ماهیانه افراد می باشد

درآمد ماهیانه چون به دلار میباشد * قیمت دلار روز = مقدار درآمد به پول ایران


 

شماره

 

نام

 

شرکت

درآمد ماهیانه

 

وب سایت

1

Lita & Brig Hart

Monavie

$615,000

www.brighart.com

2

Barry Chi & Holly Chen

Amway

$575,000

www.amway.com

3

Enrique & Graciela Varela

Herbalife

$425,000

www.herbalife.com

4

Gina & Steve Merritt

Monavie

$407,000

www.Monavie.com

5

Carol & Ken Porter

Monavie

$400,000

www.Monavie.com

6

Charlie & Debbie Kalb

Monavie

$398,000

www.Monavie.com

 

7

 

Rolf Kipp

For Ever Living

Products

 

$375,000

 

www.flp-europe.com

8

Mike Dillard

Magnetic Sponsoring

$365,000

www.mikedillard.net/blog

9

Dexter Yager

Amway

$350,000

www.dexandbirdieyager.com

10

George Zalucki & Art Napolitano

ACN

$350,000

www.georgezalucki.com

11

Max Schwarz

Amway

$350,000

www.schwarz-organisation.eu

12

Peter & Eva Muller-Meerkatz

Amway

$350,000

www.peterundevamm.com

13

Sharon & Steven Sharif

Xango

$350,000

www.shariffamily.com

14

Tsuyoshi Tomioka

Synergy

$350,000

www.synergyworldwide.com

15

Jay Kubassek

CarbonCopyPro

$300,000

www.carboncopypro.com

16

John Peterson

Herbalife

$300,000

www.herbalife.com

17

Kaoru Nakajima

Amway

$300,000

www.heckel.ne.jp

 

18

 

Marco & Milagro Dubon

For Ever Living

Products

 

$300,000

 

www.foreverliving.com

19

Sunny Su & Debra Hsu Hsieh

Amway

$300,000

www.envip.com/en.asp

20

Susan Peterson

Herbalife

$300,000

www.herbalife.com

21

Darrell & Tracy Utterbach

Monavie

$292,000

www.Monavie.com

22

Kelly Bangert

Monavie

$292,000

www.kellybangert.com

23

Onyx Coale

Monavie

$292,000

www.onyxcoale.com

24

Ron & Brenda Prudhomme

Monavie

$292,000

www.Monavie.com

25

Scott & Sue Olsen

Monavie

$292,000

www.Monavie.com

26

Corbin & Holly Roush

Monavie

$270,168

www.Monavie.com

27

Steve & Melyn Campbell

Exfuze

$252,000

www.soupynetwork.com

28

Attila Gidofalvi

Amway

$250,000

www.amway.com

29

Dave Johnson

Nikken

$250,000

www.nikken.com

30

Debbie & Geoff Davis

ACN

$250,000

www.ACNinc.com

31

Jeff Roberti

NSA-Juiceplus

$250,000

www.roberti.net

32

Jim & Nancy Dornan

Amway

$250,000

www.n21corp.com

33

Kang Hyeon Sook & Ryu InIk

Amway

$250,000

www.amway.com

34

Leonard & Esther Kim

Amway

$250,000

www.wwdbkorea.com

35

Mark & Peggy Lei

Amway

$250,000

www.amway.com

 

36

 

Roberto Ruiz

For Ever Living

Products

 

$250,000

 

www.foreverliving.com

37

Simon Abboud

ACN

$250,000

www.ACNinc.com

 

38

Adrian Eimerl & Shawn Herrick &

Jeremy Rose

 

ACN

 

$240,000

 

www.ACNinc.com

39

Shane & Dana Douglas

ACN

$225,000

www.ACNinc.com

40

Carol & Alan Lorrenz

Herbalife

$220,000

www.herbalife.com

41

Mathieu Lamontagne

ACN

$220,000

www.ACNinc.com

42

Patrick Maser & Mike Maser

ACN

$215,000

www.ACNinc.com

43

Danny Bae

ACN

$210,000

www.ACNinc.com

44

Jeff Weber

ACN

$205,000

www.ACNinc.com

45

Domo Kovacevic

ACN

$204,000

www.ACNinc.com

46

Mike Bisutti

ACN

$203,000

www.ACNinc.com

47

Nathan Goldberg

ACN

$202,000

www.ACNinc.com

48

Bill & Peggy Britt

Amway

$200,000

www.bww.com

49

Brian & Andrea Sax

ACN

$200,000

www.ACNinc.co

50

Chris Carley

Herbalife

$200,000

www.herbalife.com

51

Ed Bestoso

Melaleuca

$200,000

www.bestoso.com

52

Giselle Sexsmith

Nu Skin

$200,000

www.nuskin.com

53

Howe Kean & Shu Chen Foo

Amway

$200,000

www.amway.com

54

Jonathan Budd

Online MLM Secrets

$200,000

www.jonathanbudd.com

55

Markus Lehmann

Herbalife

$200,000

www.herbalife.com

56

Sherman Unkefer

Xango

$200,000

www.xango.com

57

Daniel Mueller

Unicity

$180,000

www.makelifebetter.com

58

Keith & Pam McEachern

FreeLife

$175,000

www.numberone.freelife.com

59

Dave Savula

Pre Paid Legal

$166,000

www.prepaidlegal.com

60

Margie Aliprandi

Neways

$165,000

www.crowndiamond.net

61

Rita Hui

USANA

$160,000

www.ritahui.com

62

Carsten Ledule

PM International

$152,858

www.pm-international.com

63

Art & Terry Manville

Xango

$150,000

www.xango.com

64

Collette Larsen

USANA

$150,000

www.larsenglobalblog.com

65

Craig Bryson

Nu Skin

$150,000

www.nuskin.com

66

Geri Cvitanovich

Herbalife

$150,000

www.herbalife.com

67

Kenny Rossi

Nikken

$150,000

www.nikken.com

68

Loren Middag

Efusjon

$150,000

www.efusjon.com

69

Orrin Woodward

Monavie

$150,000

www.orrinwoodward.com

70

Tim & Kristin Sharif

Xango

$150,000

www.shariffamily.com

71

Zachary Ross

USANA

$150,000

www.usana.com

72

Ken Dunn

Max International

$148,000

www.maxinternational.com

73

Geoff Libermann

Euphony

$146,000

www.euphony.com

74

Jennifer & Darin Dowd

ACN

$145,000

www.ACNinc.com

75

Tom & Bethany Alkazin

Vemma

$145,000

www.vemma.com

76

Ahuva Simone

Nikken

$140,000

www.nikken.com

 

77

 

Katrin Bajr

For Ever Living

Products

 

$140,000

 

www.foreverliving.com

78

Steve & Leigh Little

WorldVentures

$137,477

www.worldventures.com

79

Ruth & Jeff Elliot

Vemma

$135,000

www.ruthelliott.com

80

Dianne & Lorin Leavitt

Synergy

$130,000

www.synergyworldwide.com

81

Elizabeth Weber

Market America

$130,000

www.thepowerprofiles.com

82

Jimmy Smith

Isagenix

$130,000

www.isagenix.com

83

Jordan Adler

Send Out Cards

$130,000

www.jordanadler.com

84

Mac McDonald

Nikken

$130,000

www.nikken.com

85

Mark Comer

Synergy

$130,000

www.synergyworldwide.com

86

Michaël Palmstierna Hamilton

Herbalife

$130,000

www.herbalife.com

87

Rafael Rojas

Melaleuca

$130,000

www.melaleuca.com

88

Brian & Jill Cattano

Monavie

$129,000

www.Monavie.com

89

Joe & Patrice Licciardi

Monavie

$129,000

www.r3global.com

90

Presley & Jeanie Swagerty

Ignite

$127,000

www.igniteinc.com

91

Craig & Chelsea Kotter

ACN

$125,000

www.ACNinc.com

92

Pat Terry

Nikken

$125,000

www.nikken.com

93

Tissa Godavitarne

Tissa

$125,000

www.affiliatize.com

94

Carlos Marin

Ambit Energy

$120,000

www.ambitenergy.com

95

Eric Worre

Agel

$120,000

www.networkmarketingpro.com

96

Greg Tedrow

Noni

$120,000

www.tni.com

97

Jack Firestone

Liberty League

$120,000

www.libertyleague.com/firestone

98

Jurgen Liebig

LR

$120,000

www.lrworld.com

99

John & Jana Haremza

Waiora

$118,000

www.waiora.com

100

Brian Carruthers

Pre Paid Legal

$116,000

www.prepaidlegal.com

اگه فکر میکنید این 100 نفر کم میباشد و شما هنوز به فکر فرو نرفتید !!!!!!!!!!! با ما تماس بگیرید یا ایمیل بزنید تا لیست هر 400 نفر رو با سند وزارت بازرگانی، خدمت شما بفرستم

 

با هم رشد می کنیم


ارتباط با ما

تلفن تماس
0919 - 330 30 22      اکبری
1531519660   : کد معرف جهت ثبت نام
 
:ایمیل
admin@networkmarketingteam.ir networkmarketingteam@email.com
Together We Grow          باهم رشد میکنیم

اخبار

1391. 5. 8
استارت تیم جدید در اسلامشهر
تیم چهار شهرک اسلامشهر توسط مدیر عامل ( آقای امید باباخانی ) و اعضای تیم فوتبال المهدی استارت خورد                                                             امید باباخانی          0084444258                     اصغر اکبری             0077209990   
 
1391. 4. 25
فعالترین تیم واوان
محمد رضا کارگر ... کد معرف 2630671313
 
مژده : تیم مخصوص خانم ها به همت خانم نصرینی تشکیل شد
خانم نصرینی: نویسنده و نتورگر توانا با بهره گیری از اساتید بانوان دانشگاهها و نتورگرهای توانای خانم اقدام به تشکیل تیم مخصوص بانوان نمود از این پس خانم ها میتوانند جهت آموزش ، دریافت جواب سولات و فعالیت با خانم نصرینی همکاری و فعالیت کنند
کد معرف ایشان 4578946215
 
1391. 4. 25
استارت تیم جدید در استان البرز ، کرج
تیم استان البرز توسط آقای محمد رضا کارگر استارت خورد
1391. 4. 27
استارت تیم جدید در واوان
تیم سیزدهم توسط آقای مهدی مقدم در واوان استارت خورد کد معرف 0066970202
1391.5. 4
استارت تیم جدید در استان یزد
چهاردهمین تیم در یزد توسط آقای مهدی سلطانی استارت خورد کد معرف 4433495492
1391
استان و شهر های فعال در کشور
استان تهران ، استان البرز (کرج) ، استان خراسان، استان یزد ، استان قم ،استان تهران .اسلامشهر ، رباط کریم ، شهرک صادقیه ، شهرک مهدیه ، شهرک واوان ( شش تیم ) ، باغ فیض ، شهرک زیاد آباد ، شهرک گلها ، شهرک شیرودی
 

چراغ راه

استاد اکبری
فردی مسمم گروهی را به حرکت درمی آورد و گروهی خروشان جهانی را دگرگون می کند
دکتر علی شریعتی
شنا کردن در جهت مخالف رودخانه قدرت و جرات می خواهد وگرنه هر ماهی مرده ای هم میتواند در جهت موافق جریان آب شنا کند