قوانین ومقررات بازاریابی شبکه ای


 

-هيچگونه خريد اجباري جهت عضويت در بازاريابي شبكه اي اين شركت وجود نداشته و عضويت در سيستم بازاريابي شبكه اي اين شركت كاملا رايگان ميباشد.

-در اين شركت هيچگونه حق بازاريابي بابت عضوگيري پرداخت نشده و پرداخت پورسانت و پاداش ها فقط بابت فروش محصولات اين شركت ميباشد.

- شركت متعهد ميگردد كه بر اساس 2 روش زير و به طور همزمان به پيمانكار بازاريابي شبكه اي ، حق الزحمه بپردازد:

-پلكاني:پرداخت پورسانت از سطوح فروش بر اساس پلن ذكر شده در وب سايت شركت موخر به انجام عمليات بانكي سفارش.

 پاداش فروش ماهيانه: پرداخت پاداش از حجم فروش بر اساس پلن ذكر شده در وب سايت شركت در پايان هرماه -

شركت متعهد مي گردد كه كليه كالاهاي فروخته شده توسط پيمانكار بازاريابي شبكه اي را به مشتري وي تحويل نمايد

شركت متعهد مي گردد كه تمهيدات لازم را جهت حفظ اطلاعات شخصي مشتريان و پيمانكاران بازاريابي شبكه اي ،اتخاذ نمايد.

  -شركت متعهد مي گردد ،جزوات و كاتالوگ هاي آموزشي مورد نياز كار پيمانكار بازاريابي شبكه اي را در وب سايت شركت در اختيار پيمانكار بازاريابي شبكه اي قرار دهد.

- شركت متعهد ميگردد كه در صورت فوت پيمانكار،كليه حق و حقوق وي رابه وارث قانوني وي، پرداخت نمايد و در صورتي كه پيمانكار وارث قانوني نداشته باشد ،كليه حق وحقوق پيمانكار به حسابهاي خيريه از طرف وي واريز ميگردد.

- ماليات بر درآمد پيمانكار بازاريابي شبكه اي بر اساس اين قرارداد به عهده خودپيمانكار بازاريابي شبكه اي مي باشد و شركت پس از كسر مبلغ ماليات قانوني از حق الزحمه وي، به اداره ماليات پرداخت خواهد نمود

-شركت متعهد مي گردد كليه پورسانت و پاداش هاي پيمانكار بازاريابي شبكه اي را پس از پرداخت كامل خريد كالا و فقط به حساب بانكي شخصي پيمانكار در ابتداي هر هفته به صورت نقدي واريز نموده و در صفحه اختصاصي وي در وب سايت شركت ،موخر به انجام عمليات بانكي اعلام نمايد

- چنانچه پيمانكار از نظرمراجع قانوني، يك فرد ممنوع المعامله و يا تحت پيگرد باشد ،هر زمان كه شركت از اين موضوع مطلع گردد،قرار داد را به صورت يكطرفه و بدون اطلاع قبلي فسخ مي نمايد.

- قرارداد پيمانكاري بازاريابي شبكه اي از زمان درخواست نمايندگي فروش به مدت هشت هفته  مي باشد و پس از آن، ادامه فعاليت منوط به تمديد قرارداد با شركت بوده و پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي گردد كه بعداز انعقاد قرار داد و درخواست نمايندگي فروش و ارسال تصوير الكترونيكي كارت ملي، فعاليت هاي خود را بابت بازاريابي و فروش محصولات آغاز نمايد

تبصره: در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت قراردادبتواند،شخصاً حداقل يكصد امتياز از محصولات شركت را به صورت خرده فروشي شخصي و ياسيصد امتياز از محصولات را به صورت فروش مستقيم شبكه اي به فروش برساند،قرارداد به صورت خودكار تمديد خواهد گرديد بديهي است در صورت عدم تمديد قرارداد ، دفتر كار مجازي پيمانكار به صورت غيرفعال درآمده و پيمانكار قادر به دريافت پورسانت ها و پاداش ها مربوط به شبكه بازاريابي خود نخواهدبود و فقط پورسانت مربوط به فروش مستقيم(سطح اول) خود را دريافت خواهد نمود.لذا ادامه فعاليت پيمانكار براي كار بازاريابي شبكه اي فقط منوط به تمديد قرار داد مي باشد.

تبصره:چنانچه نماينده فروش در زمان مقرر اقدام به تمديد قرارداد ننمايد ، قرارد داد به مدت 8 هفته ديگر به صورت معلق بوده و براي وي در آن زمان نيز امكان تمديد وجود دارد و پس از آن قرارداد ديگر قابل تمديد نخواهد بود.

  -پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي گرددكه در هنگام معرفي محصولات و بازاريابي فقط به اطلاعات درج شده بر روي بسته بندي محصولات و وب سايت و مالتي مدياهاي شركت ( كاتالوگ ،جزوه ، عكس، صدا، تصوير وغيره) اكتفا نموده و از ارائه هر گونه اطلاعات ديگر و غير واقعي به منظور تبليغات و فروش اجتناب نمايد.

-پيمانكار بازاريابي شبكه اي حق مصاحبه و يامذاكره و يا سفارش تبليغات با و به هيچ يك از رسانه هاي گروهي را ندارد.

-پيمانكار بازاريابي شبكه اي بايد كليه قوانين ومقررات جاري حاكم در كشور و شركت را رعايت نموده و به موازين اخلاقي و اسلامي احترام گذاشته و پايبند باشد و نبايد مبادرت به فعاليتي كند كه ممكن است منجر به بدنامي خود و يا شركت شود. در غير اينصورت مسؤليت و عواقب آن به عهده پيمانكار  بوده و شركت در اين مورد مسؤليتي را به عنوان كارفرما نخواهد داشت.

   -پيمانكاربه عنوان بازارياب شبكه اي اين شركت ، حق هيچگونه سوء استفاده ، دريافت وجه و يا فروش هيچگونه كالاي ديگري را به صورت تركيبي و يا جداگانه تحت هيچ عنوان از طريق اين قرارداد را به كسي نداشته و فقط حق فروش محصولات اين شركت را دارد.

-پيمانكار متعهد مي گردد كه كليه وجوه پرداختي خود را بابت خريد محصولات شركت، فقط به حساب رسمي شركت كه به نام شركت خريداينترنتي مرواريد پنبه ريز مي باشد، واريز نمايد. بديهي است مسئوليت واريز وجه به هر حساب ديگري به جز حساب شركت به عهده خود پيمانكار مي باشد.

شماره حساب بانك ملت : 4053746771   به نام شركت خريد اينترنتي مرواريد پنبه ريز

شماره حساب بانك سامان: 1-110110-810-832  به نام شركت خريد اينترنتي مرواريد پنبه ريز  

-در صورتي كه پيمانكار اطلاعات شخصي و بانكي خودرا نادرست و غير واقعي اعلام نمايد، مسئوليت عدم واريز پورسانت و يا هرگونه مشكل ديگري به عهده پيمانكار مي باشد .

-پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي شود كه معرفي و بازاريابي محصولات شركت را فقط براي مصرف كنندگان نهايي انجام داده و ازفروش مستقيم به توزيع كنندگان ،عمده فروش ها ، خرده فروش ها و واسطه ها خودداري نمايد.  

-پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد مي گردد كه دركليه جلسات و سمينار هاي شركت جهت ارتقاء اطلاعات و شناختن محصولات جديد شركت واستراتژي هاي فروش ،شركت نموده و به طور مرتب در جريان آخرين اخبار و اطلاعات از طريق وب سايت شركت قرار بگيرد ، بديهي است  مسئوليت عدم آگاهي از آخرين اخبار به عهده خود پيمانكار بازاريابي شبكه اي مي باشد.

  -پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد ميگردد كه كليه اطلاعات مربوط به شركت و مشتريان (تجاري ،آماري و ...) را محرمانه تلقي كرده و از آنها در راستاي منافع شخصي خودش يا شخص ثالث استفاده ننمايد. .

-پيمانكار بازاريابي شبكه اي حق هيچگونه سوءاستفاده از كليه آرم ها ،برند ها ، اسامي ، سايت اينترنتي، عكس ها، طرح ها و مالتي مديا ها و شعارهاي متعلق به شركت را چه مستقيم و چه غير مستقيم ندارد.

-هر گونه خسارت وارده به شركت بابت عدم رعايت تعهدات فوق به عهده پيمانكار بازاريابي شبكه اي مي باشد بديهي است شركت حق مطالبه هزينه هاي ناشي از خسارت هاي وارده را از پيمانكار بازاريابي شبكه اي براي خودمحفوظ مي دارد.

-پيمانكار بازاريابي شبكه اي متعهد است كه كليه شرايط و مقررات شركت كه بر اساس قوانين كميته محترم نظارت بر بازاريابي شبكه اي وزارت بازرگاني مي باشد ،مطالعه نموده و مطلع گردد و به طور كلي نسبت به جميع قوانين و اموركار اطلاعات كافي داشته و سپس اقدام به فعاليت نمايد، لذا بعداً به هيچ عنوان حق ندارد ادعا و يا مطالبه اي كه ناشي از عدم اطلاع باشد بنمايد.  

  -در صورتي كه پيمانكار بازاريابي شبكه اي اقدام به ايجاد دفتر كار اختصاصي با مجوز شركت نمايد، متعهد ميگردد  كه كليه قوانين و مقررات بر اساس ماده 13  قانون كار جمهوري اسلامي ايران و  ماده 38 قانون تامين اجتماعي، را براي خود و كاركنان دفتري و اجرايي خود انجام دهد.بديهي است مسئوليت عدم انجام اين تعهدات به عهده پيمانكار مي باشد.

-چنانچه خريدار كالا درخواست مرجوع كردن كالا و دريافت وجه مربوطه را بنمايد ، درصورتي كه از زمان خريد بيش از يك هفته سپري نشده و چسب روي بسته محصول باز نشده باشد،شركت متعهد ميگردد كه محصول را مرجوع نموده و وجه مربوطه را پس از كسر هزينه هاي حمل ونقل و مبلغ پورسانت پرداخت شده از محل آن خريد به بازاريابان،به حساب خريدار واريز و عودت نمايد.   

 

 

با هم رشد می کنیم


ارتباط با ما

تلفن تماس
0919 - 330 30 22      اکبری
  : جهت ثبت نام
 
:ایمیل
admin@networkmarketingteam.ir networkmarketingteam@email.com
Together We Grow          باهم رشد میکنیم

اخبار

1391. 5. 8
استارت تیم جدید در اسلامشهر
تیم چهار شهرک اسلامشهر توسط مدیر عامل ( آقای امید باباخانی ) و اعضای تیم فوتبال المهدی استارت خورد                                                             امید باباخانی          0084444258                     اصغر اکبری             0077209990   
 
1391. 4. 25
فعالترین تیم واوان
محمد رضا کارگر ... ... 2630671313
 
مژده : تیم مخصوص خانم ها به همت خانم نصرینی تشکیل شد
خانم نصرینی: نویسنده و نتورگر توانا با بهره گیری از اساتید بانوان دانشگاهها و نتورگرهای توانای خانم اقدام به تشکیل تیم مخصوص بانوان نمود از این پس خانم ها میتوانند جهت آموزش ، دریافت جواب سولات و فعالیت با خانم نصرینی همکاری و فعالیت کنند
... ایشان 4578946215
 
1391. 4. 25
استارت تیم جدید در استان البرز ، کرج
تیم استان البرز توسط آقای محمد رضا کارگر استارت خورد
1391. 4. 27
استارت تیم جدید در واوان
تیم سیزدهم توسط آقای مهدی مقدم در واوان استارت خورد ... 0066970202
1391.5. 4
استارت تیم جدید در استان یزد
چهاردهمین تیم در یزد توسط آقای مهدی سلطانی استارت خورد ... 4433495492
1391
استان و شهر های فعال در کشور
استان تهران ، استان البرز (کرج) ، استان خراسان، استان یزد ، استان قم ،استان تهران .اسلامشهر ، رباط کریم ، شهرک صادقیه ، شهرک مهدیه ، شهرک واوان ( شش تیم ) ، باغ فیض ، شهرک زیاد آباد ، شهرک گلها ، شهرک شیرودی
 

چراغ راه

استاد اکبری
فردی مسمم گروهی را به حرکت درمی آورد و گروهی خروشان جهانی را دگرگون می کند
دکتر علی شریعتی
شنا کردن در جهت مخالف رودخانه قدرت و جرات می خواهد وگرنه هر ماهی مرده ای هم میتواند در جهت موافق جریان آب شنا کند